LOGO VNBET
ĐOẠN TRỪ PHIỀN NÃO
Sách tấn các vị Sa di
Phiền não có rất nhiều tên gọi, trong đó có tên là “lậu” (rơi rớt, mai một). Khi chứng đắc A-la-hán lậu tận là những vị tham, sân, si v.v… đã hoàn toàn đoạn sạch. Nên chúng ta phát hiện phiền não, cần tức khắc đoạn trừ, nếu không công đức sẽ mai một, như thế đến lúc nào mới được viên mãn?
Con người ai đâu muốn khổ đau, nhưng thật kỳ lạ, họ lại rất thích tích tập các nguyên nhân gây đau khổ. Nguyên nhân đó chính là phiền não và nghiệp. Ba loại hoặc, nghiệp và khổ này không ngừng chuyển động luân phiên tuần hoàn. Vì vậy chúng ta phải làm chủ từng hành động, từng cử chỉ. Mỗi khi khởi tâm động niệm, chúng ta cần có tính cảnh giác cao; mới biết được rõ ràng phiền não gì đang hiện hành, hoặc hiểu được đang tạo nghiệp gì tương lai sẽ chịu quả báo ra sao.
Khi thấy được phiền não sanh khởi, cần phải đoạn trừ, nếu

* Trang 23 *
device

buông lơi không sửa đổi, thì theo “Du Già Sư Địa Luận”[1] nói, có một số nghiệp lực tiềm ẩn sẽ phát khởi hiện hành, phiền não nhỏ sẽ trở thành phiền não lớn; tiếp tục buông lơi không sửa đổi, thì phiền não lớn này sẽ trở thành phiền não lớn hơn, tiếp tục sẽ dẫn đến cuộc đời này của chúng ta chịu muôn ngàn khổ đau, và còn đem lại khổ đau cho đời sau nữa.
Do đó, hy vọng mọi người bất cứ lúc nào bất kỳ chỗ nào nên lưu ý thân, khẩu, ý của mình và luôn cố gắn diệt trừ tham, sân và si.[1] “Du Già Sư Địa Luận” quyển 95: “Thực hành như thế là không tốt, vì ở trong đời này các phiền não chưa sanh khởi sẽ phát sanh; phiền não đã phát sanh còn nhỏ, thì sẽ phát triển lớn, phiền não lớn, thì phát triển lớn hơn, do điều đó làm nhân, sinh khởi tất cả các loại khổ lão bệnh tử. Như vậy nên biết do không thật biết như lý và không như lý, mà tạo thành tập đế khổ đế tạp nhiễm.” Đại Chánh tập 30, trang 841b2~7.

* Trang 24 *
device

 
Phước Huệ Tập 1