LOGO VNBET
Lời tựa
Từ năm 1996 bút giả du học Nhật Bản trở về nước giảng dạy đến nay, trong chớp mắt đã trải qua 15 năm. Những tháng năm đó, từ tháng 6 năm 1999 đến tháng 6 năm 2006 đảm nhiệm qua trụ trì tịnh xá Phước Nghiêm nhiệm kỳ 12 và 13, kiêm viện trưởng Phật học viện Phước Nghiêm; kế tiếp từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 6 năm 2010 đảm nhiệm chức trụ trì giảng đường Huệ Nhật ở Đài Bắc nhiệm kỳ thứ 13. Tháng 6 năm nay (năm 2010), bút giả trụ trì giảng đường Huệ Nhật nhiệm kỳ bốn năm đã mãn, lại được Tăng đoàn Phước Huệ đề cử làm trụ trì tịnh xá Phước Nghiêm nhiệm kỳ thứ 15, kiêm viện trưởng Phật học viện này. Ngày nhận trụ trì ở tịnh xá Phước Nghiêm, bút giả suy nghĩ nên có “lễ vật” gì để mang tặng

* Trang 1 *
device

mọi người. Do đó, nghĩ đến trước đây khi bút giả ở hai đạo tràng “Phước Nghiêm và Huệ Nhật” đã giảng dạy qua hoặc tuyển chọn những bài văn ngắn kết tập thành sách, một mặt chia sẻ cùng với đại chúng, mặt khác là để hướng dẫn mọi người tu học.
Cuốn sách “PHƯỚC HUỆ TẬP” này, chủ yếu có hai mục đích:
1. Trong khoảng thời gian trước, bút giả thường dạy học, hoằng pháp ở tịnh xá Phước Nghiêm và giảng đường Huệ Nhật, hoặc được mời đến diễn giảng ở những tự viện, hay các đoàn thể học Phật, cuốn sách này gồm những bài văn tuyển chọn phần nhiều dạy ở hai đạo tràng “Phước Nghiêm và Huệ Nhật”, bao hàm những lời khuyến khích các vị Sa di trong mỗi nửa tháng tụng giới tại tịnh xá Phước Nghiêm, hoặc trong khi nghiên cứu thảo luận lúc lên lớp Phật học viện, và khi giảng dạy cho tín chúng ở giảng đường Huệ Nhật, vì thế đặt tên “PHƯỚC HUỆ TẬP”.
2. Hiện tại lấy tên “PHƯỚC HUỆ TẬP”, còn có một ý nghĩa khác, đó là hi vọng khích lệ cùng đại chúng, nguyện cho mọi người đều có khả năng “quảng tập phước đức, trí

* Trang 2 *
device

huệ tư lương”. Và trong “Đại Trí Độ Luận” dạy: “Muốn thành tựu Phật đạo, phải đủ hai phương diện: Một là phước đức, hai là trí huệ”[1]. Và Cổ Đức cũng khuyên: “Vào đạo phải lấy trí tuệ làm căn bản, trí tuệ phải lấy phước đức làm cơ sở. Giống như con chim có đôi cánh bay vun vút trên bầu trời, chiếc xe có hai bánh chạy xa ngàn dặm”[2]. Đức Phật có lòng từ bi trí tuệ song toàn, phước huệ viên mãn, nên chúng ta học Phật, cũng phải phát tâm từ bi, lấy ba thiện căn không tham, không sân và không si tu tập tất cả thiện pháp, đem đến lợi ích cho chúng sanh, nhằm tu tập phước đức tư lương; và lấy văn, tư, tu huệ để quảng tập trí huệ tư lương, cứu cánh Phật quả cuối cùng viên thành “phước đức trang nghiêm, trí huệ viên mãn”.
Từ hai lý do trên, nhân đây mới lấy tên cuốn sách là “PHƯỚC HUỆ TẬP”.
Còn những bài giảng dạy và ghi chép khác, vì chưa có thời gian chỉnh lý, nên trước tiên phát hành “PHƯỚC HUỆ TẬP


[1] “Đại Trí Độ Luận”, quyển 15, Đại Chánh tập 1, trang 72b.11~12.
[2] Đời Lương, Huệ Hiệu soạn, “Cao Tăng truyện” quyển 13, Đại Chánh tập 50, trang 413b11~13.

* Trang 3 *
device

1”, hi vọng ngày sau, khi nhân duyên đầy đủ, có thể xuất bản các tập tiếp theo.
Giảng đường Huệ Nhật, ngày 12 tháng 6 năm 2010

* Trang 4 *
device

Mục lục

LỜI TỰA...................................................................................................................1
Thiên thứ nhất: Như thuyết tu hành ......................................................................... 6
Ức niệm Tam bảo.......................................................................................................7
Đem đạo tâm để học ................................................................................................11
Luôn luôn thức tỉnh trưởng dưỡng huệ mạng ......................................................... 21
Đoạn trừ phiền não .................................................................................................. 23
Tùy hỷ sám hối có tạo tác có tích tập .... ..................................................................25
Phước đức cùng phước báo ..................................................................................... 28
Quý vị là thiện nam tử thiện nữ nhơn phải không ................................................... 35
Làm thế nào để mọi việc đều như ý ......................................................................... 42
Pháp môn không hai ................................................................................................. 45
Tu hành như đối diện trước vực thẳm, như đi trên băng mỏng .................................48
Tâm niệm cùng nghiệp báo .......................................................................................74
Thiên thứ hai: Bồ tát chánh hạnh ............................................................................ 138
Bồ tát đồng học .........................................................................................................139
Phương pháp tu nhẫn nhục .......................................................................................145
Bồ tát không khởi tâm khinh mạn ........................................................................... 206
Tự lợi lợi tha ............................................................................................................ 214
Vì sao Bồ tát trong vô lượng kiếp qua lại trong đường sanh tử tu học Đại thừa ..... 231
Thanh Văn và Bích Chi Phật có khác Phật không? ................................................. 241
Khi nào mới được giải thoát thành Phật ...................................................................253


* Trang 5 *
device

 
Phước Huệ Tập 1