LOGO VNBET

Thiền Sư Việt Nam

Lời Nói Đầu

Lời Tựa Tái Bản Quyển Thiền Sư Việt Nam

Khương Tăng Hội

Thích Đạo Thiền

Thích Huệ Thắng

Đồ Biểu

Thiền Sư Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi (Vinitaruci)

Thiền Sư Pháp Hiền

Thiền Sư Thanh Biện

Thiền Sư Định Không

Thiền Sư Vô Ngôn Thông

Thiền Sư Cảm Thành

Thiền Sư Thiện Hội

Trưởng Lão La Quí

Thiền Sư Pháp Thuận

Thiền Sư Vân Phong

Đại Sư Khuông Việt

Thiền Sư Ma Ha

Thiền Ông Đạo Giả

Thiền Sư Sùng Phạm

Thiền Sư Định Huệ

Thiền Sư Vạn Hạnh

Thiền Sư Đa Bảo

Trưởng Lão Định Hương

Thiền Sư Thiền Lão

Thiền Sư Thảo Đường

Thiền Sư Viên Chiếu

Phụ Bản

Thiền Sư Cứu Chỉ

Thiền Sư Đạo Hạnh

Thiền Sư Bảo Tánh và Thiền Sư Minh Tâm

Thiền Sư Quảng Trí

Thiền Sư Thuần Chân

Thiền Sư Trì Bát

Thiền Sư Huệ Sinh

Thiền Sư Ngộ Ấn

Thiền Sư Mãn Giác

Quốc Sư Thông Biện

Thiền Sư Bổn Tịch

Thiền Sư Thiền Nham

Thiền Sư Minh Không

Thiền Sư Khánh Hỷ

Thiền Sư Giới Không

Thiền Sư Pháp Dung

Thiền Sư Không Lộ

Thiền Sư Đạo Huệ

Thiền Sư Bảo Giám

Thiền Sư Bổn Tịnh

Thiền Sư Trí

Thiền Sư Chân Không

Thiền Sư Đạo Lâm

Ni Sư Diệu Nhân

Thiền Sư Viên Học

Thiền Sư Tịnh Thiền

Quốc Sư Viên Thông

Thiền Sư Giác Hải

Thiền Sư Tịnh Không

Thiền Sư Đại Xả

Thiền Sư Tín Học

Thiền Sư Trường Nguyên

Thiền Sư Tịnh Lực

Thiền Sư Trí Bảo

Thiền Sư Nguyện Học

Thiền Sư Minh Trí

Thiền Sư Tịnh Giới

Thiền Sư Quảng Nghiêm

Thiền Sư Thường Chiếu

Thiền Sư Y Sơn

Thiền Sư Thần Nghi

Đại Sĩ Thông Thiền

Thiền Sư Hiện Quang

Thiền Sư Tức Lự

Cư Sĩ Ứng Thuận Vương

Trần Thái Tông (Ông Vua Thiền Sư)

Phụ Bản Trần Thái Tông

Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung

Phụ Bản Tuệ Trung Thượng Sĩ

Sơ Tổ Phái Trúc Lâm - Trần Nhân Tông

Thiền Sư Pháp Loa

Thiền Sư Huyền Quang

Quốc Sư Quán Viên

Thiền Sư Đức Minh

Ni Sư Tuệ Thông

Thiền Sư Hương Hải

Thiền Sư Đạo Chân Và Thiền Sư Đạo Tâm

Tông Tào Động Truyền Sang Miền Bắc Việt Nam

Thiền Sư Nhất Cú Tri Giáo

Thiền Sư Thủy Nguyệt hiệu Thông Giác

Thiền Sư Tông Diễn hiệu Chân Dung

Thiền Sư Thanh Nguyên

Thiền Sư Thanh Đàm

Thiền Sư Như Như

Thiền Sư An Thiền

Hòa Thượng Chuyết Công

Thiền Sư Minh Hành

Thiền Sư Minh Lương

Thiền Sư Chân Nguyên Pháp Danh Tuệ Đăng

Thiền Sư Như Hiện hiệu Nguyệt Quang

Thiền Sư Như Trừng Lân Giác

Thiền Sư Tính Tĩnh

Thiền Sư Tính Tuyền

Thiền Sư Hải Quýnh hiệu Từ Phong

Đại Sư Kim Liên Tịch Truyền

Đại Sư Tường Quang Chiếu Khoan

Thiền Sư Phúc Điền

Đại Sư Phổ Tịnh

Đại Sư Thông Vinh

Tông Lâm Tế Truyền Vào Miền Trung Việt Nam (Đàng Trong) - Thiền Sư Nguyên Thiều

Tông Tào Động Truyền Vào Miền Trung Việt Nam (Đàng Trong) - Hòa Thượng Thạch Liêm

Thiền Sư Tử Dung Minh Hoằng

Thiền Sư Liễu Quán

Thiền Sư Tánh Thông Giác Ngộ

Thiền Sư Pháp Thông Thiện Hỷ Với Chùa Long Ẩn

Thiền Sư Tịnh Giác Thiện Trì

Hòa Thượng Minh Vật Nhất Tri

Hòa Thượng Thành Đẳng Minh Lượng (Minh Yêu) và Pháp Tử

Hòa Thượng Thành Nhạc Ẩn Sơn

Thiền Sư Phật Ý Linh Nhạc

Thiền Sư Liễu Đạt Thiệt Thành

Thiền Sư Tổ Ấn Mật Hoằng

Thiền Sư Tổ Tông Viên Quang

Thiền Sư Nhất Định

Tăng Cang Tiên Giác Hải Tịnh

Thiền Sư Minh Vi Mật Hạnh

Thiền Sư Minh Khiêm Hoằng Ân hiệu Diệu Nghĩa

Thiền Sư Đạo Trung Thiện Hiếu

Thiền Sư Như Nhãn Từ Phong

Thiền Sư Hải Bình Bảo Tạng

Thiền Sư Ngộ Chân

Hòa Thượng Hoàng Long

Thiền Sư Hồng Ân và Trí Năng hạ mãnh hổ

Thiền Sư Khánh Long

Ni Cô Họ Lê Với Núi Thị Vãi

Ni Cô họ Tống ở Hà Tiên

Phần Phụ Những Dòng Kệ Các Phái

Sách Tham Khảo

Mục Lục

Thiền Sư Việt Nam