LOGO VNBET
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ
(BAN HỌC VỤ)
THÍCH THIỆN SIÊU
 
 
 
TRĂNG RỌI
RỪNG THIỀN

 
 
 
 
 
THƯ VIỆN TỪ ĐÀM ẤN HÀNH
2542-1998

* Trang 1 *
device

MỤC LỤC
 
1.  Lời nói đầu..................................................................................... 3
2.  Kinh 42 chương.............................................................................. 5
3.  Phát tâm Bồ-đề............................................................................. 24
4.  Nhất thiết Duy tân tạo.................................................................. 47
5.  Phát khởi nguồn tâm.................................................................... 54
6.  Khái quát về Bồ tát giới.............................................................. 128
7.  Luận Tân Duy Thức................................................................... 144
8.  Cái thấy chơn chánh................................................................... 160
9.   Đại ý kinh Vu lan...................................................................... 174
10. Đại ý kinh Dược sư.................................................................... 180
11. Tổ Cáy....................................................................................... 190
12. Y kinh giải nghĩa....................................................................... 193
13. Thiền sư Liễu Quán................................................................... 200
 

* Trang 2 *
device

LỜI GIỚI THIỆU
 
“Trăng rọi rừng Thiền” là tên được đặt cho tác phẩm này. Nội dung gồm: Kinh 42 chương, Luận Phát tâm Bồ-đề, Luận Tân Duy thức và một số bài giảng phụ lục thêm.
Tác phẩm này đã được Hòa thượng bổn sư chúng tôi phiên dịch trong những năm 50 đến 60. Riêng các bài giảng phụ lục ở đây vì có nội dung tương ứng.
Trăng rọi rừng Thiền được chọn là nhân đọc trong các Kinh Nikaya được nghe kể rằng: Các vị Thiên nhân thường hay đến hầu đức Thế Tôn vào giữa đêm. Ánh sáng của các vị này thường chiếu tỏa cả vùng rừng Jetavana. Sau khi hầu đức Thế Tôn và nói lên quan điểm tu chứng của mình và được đức Thế Tôn ấn chứng, các Thiên nhân ấy đảnh lễ Thế Tôn và biến mất tại vùng rừng Jevatana.
Hôm sau, đức Phật kể lại cho chư vị Tỷ-kheo nghe nội dung câu chuyện của vị Thiên nhân ấy

* Trang 3 *
device

với Thế Tôn, qua đó đức Phật khuyên các vị Tỷ-kheo nên tu tập và hành trì như thế nào để đem đến nhiều lợi ích cho bản thân và các vị đồng Phạm hạnh.
                   Cũng vậy, hôm nay, anh em chúng tôi sưu tập các bài dịch và thuyết giảng của bổn sư mình cũng không ngoài mục đích là làm lợi ích cho bản thân và chư huynh đệ chung quanh trên con đường nghiên cứu tu tập. Đó là thiển ý của anh em chúng tôi.
                   Chúng con thành tâm đảnh lễ ân đức phiên dịch và diễn giảng của Thầy. Chính thầy đã nuôi sống huệ mạng chúng con và cũng vì an lạc, vì hạnh phúc cho chúng con và Phật tử chung quanh.
                                                                                                Phật lịch 2542
                                                                                                Cố đô Huế, mùa đông năm Mậu Dần 1998
                                                                                                Nguyên Vương và Nguyên Anh sưu tập.

* Trang 4 *
device

 
Trăng Rọi Rừng Thiền