LOGO VNBET
ĐẠI Ý
KINH DƯỢC SƯ
 
          Đức Từ phụ Thích-ca Mâu-ni của chúng ta giữa thế giới Ta-bà ác trược này hiện thân tu hành chánh đạo chứng quả Bồ-đề, kiến lập đạo tràng thành tịnh, nói vô lượng pháp môn chánh đáng, bổn ý của Ngài là cứu độ chúng sanh thoát vòng sanh, lão, bệnh, tử. Chẳng những Đức Thích-ca như vậy, mà đức Phật A-di-đà hiện thân vào thế giới phương Tây gây dựng pháp tràng nói pháp chúng sanh và đức Phật Dược Sư cũng hiện thân ở thế giới Tịnh lưu ly phương Đông nói pháp độ chúng sanh thoát vòng khổ mà an hưởng cảnh tịnh độ hiện thời hoặc các đời sau.
          Nhưng xét đến chúng ta và các chúng sanh nhiều nhẫn lại đây chịu khổ luân hồi chỉ vì sanh tử; vì sanh tử mà làm chúng sanh, vì sanh tử mà đời trước làm trời nay trở lại làm người, nay hiện làm người mà sau lại làm trời, cho đến làm chúng sanh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho

* Trang 180 *
device

nên chúng sanh ba cõi rất lo sợ về sanh tử và cho sanh tử là một sự lớn lao khó giải quyết nhất. Chỉ có Phật thoát ngoài vòng sanh tử mới giải quyết được mà thôi.
          Vì cứu sanh tử cho chúng sanh, nên trong thời giáo của đức Thích-ca, Ngài đều tùy căn cơ của chúng sanh mà nói pháp chia làm nhiều bậc. Ngài vì hàng Nhân thừa mà nói ngũ giới, thập thiện để đối trị tội ngũ nghịch, thập ác. Vì chư Thiên mà nói bốn Thiền, tám định, đối trị bệnh tán loạn. Vì hàng thanh văn, Duyên giác mà nói Tứ đế, thập nhị nhân duyên đề dứt trừ tham, sân, si, giải thoát sanh tử. Vì các hàng Bồ-tát dạy tu lục độ, vạn hạnh để dứt trừ vòng luân hồi hoặc và cứu độ chúng sinh... Đó là Phật dạy tự tu tự chứng  nhưng chúng sanh ở trong vòng tội lỗi, bề trong dày nghiệp chướng  tham sân, kiêu mạn, bề ngoài bị nhiều tai nạn : đau ốm, đói rách, hình phạt điên cuồng. Trong khi sống mà tội lỗi tai ương như vậy, đến khi chết bao nhiêu tu tưởng xấu đều phát khởi, cảnh giới đau khổ hiện bày, khó ăn năn kịp. Cho nên những người muốn luôn luôn hưởng cảnh ăn lành thì một là phải tự lực tạo nhơn lành, hai là nhờ tha lực hộ trì mới đặng.
             Mà tha lực ấy là thật.
             Lâu nay phần nhiều chuyên lo về việc tiếp

* Trang 181 *
device

dẫn vãng sanh trong lúc lâm chung nên thường tụng kinh Di-đà, niệm hiệu A-di-đà và công việc gì cũng làm xong cũng cầu nguyện khi lâm chung nhờ Phật tiếp dẫn về cõi Cực lạc phương Tây
            Còn trong lúc sống thì chúng ta thường bị ngoại duyên làm não hại, không thể không nhờ Phật hộ niệm mà đặng ăn lành, nên xin nhắc lại đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là một đức Phật phát nguyện độ chúng sanh khi còn sống mà bị các tai nạn. Nói đến đức Dược Sư tức là lược nói kinh Dượ Sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức vậy.
          Kinh Dược Sư này là một phương pháp ứng dụng hiện thời, chúng ta sinh ở cõi này, không luận hạng người nảo cũng muống sống lâu và muốn khỏi tai nạn để vui vầy ăn ở, thì cần phải nhờ oai thần nguyện lực của đức Dược Sư giúp đỡ để cải tạo tâm lành vượt vòng ác kiến ma đạo mà tránh khỏi các tai nạn.
          Kinh này là phương pháp tạo thành cảnh Tịnh độ. Các đức Phật đều phát tâm rộng lớn tu hành cầu chứng Phật quả, phát nguyện rộng lớn cứu độ chúng sanh, mà cảm thấy thế giới an lạc như đức Dược Sư nói trong kinh này. Nếu chúng ta tu hành mà phát nguyện độ sanh như Ngài, một người tu như vậy đến nhiều người cũng tu

* Trang 182 *
device

hành phát nguyện như Ngài thì cảm thấy hiện tiền trong thế giới ta ở bớt tai nạn binh đao cho đến không còn tâm độc ác giết hại lẫn nhau, ít người chết yểu cho đến sống lâu vô lượng bớt tật bệnh, không còn nghe tiếng rên rỉ than vãn của kẻ nghèo khổ, tật nguyền v.v.... tức thế giới Cực lạc đó vậy.
          Vì vậy nên đức Phật Thích-ca mới nói kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức này. Đường Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch từ Phạn ra Hoa văn, xin tóm tắt như sau:
          Kinh văn chia ra làm ba phần:
  1. Phần duyên khởi
  2. Phần chánh tông.
  3. Phần lưu thông.
A. Phần duyên khởi:
 
Một khi Phật với các đồ chúng, Tám ngàn vị Tỳ-kheo. Ba mươi sáu ngàn vị đại Bồ-tát cùng các vị quốc vương, cư sĩ, trời, người, ở trong thành Quang Nghiêm. Phật theo lời thưa thỉnh của Mạng Thù Thất Lợi (Văn-thù Bồ-tát) mà nói kinh này.

* Trang 183 *
device

B. Phần chánh tông:
 
Đoạn thứ nhất ngài Mạng Thù Thất Lợi dùng sức đại trí cầu chứng Phật đạo mà thỉnh Phật nói kinh này. Như trong kinh nói:
-Thưa Thế Tôn! Duy nguyện Ngài vì chúng con mà diễn nói chủng loại danh hiệu và bổn nguyện công đức thù thắng của đức Phật.
Đoạn thứ hai ngài Mạng Thù Thất Lợi phát tâm đại bi giúp ích cho vô lượng chúng sanh mà thỉnh Phật nói kinh này, vì thế nên Phật đã khen “Hay thay, hay thay! Mạng Thù Thất Lợi. Ông vì lòng đại bi dứt trừ nghiệp chướng trói buộc của chúng sanh và làm lợi ích an vui cho các loài hữu tình về các đời tượng pháp sau này mà khuyến thỉnh Như Lai diễn nói danh hiệu và bổn nguyện công đức của chư Phật!”
Vì bổn ý của Mạng Thù Thất Lợi thưa thỉnh nên Phật vì ngài Mạng Thù và vì lợi ích chúng sanh đời sau mà nói rõ quốc độ, bổn nguyện công đức của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Phương Đông cách đây mười hằng hà sa cõi Phật có thế giới gọi là Tình Lưu Ly rất trang nghiêm tốt đẹp: cung điện báu, bảy lớp hàng cây, ao sen báu, nước tám công đức v.v...đều do bảy món báu tạo thành, thường thường tiếng nước chảy,

* Trang 184 *
device

tiếng chim kêu, tiếng cây rung gió thổi đều diễn bày các phép tu hành và cõi ấy không có đàn bà con gái, không có các tên ác đạo, hoặc người thọ khổ. Tóm lại cõi ấy đều đủ các thứ công thức trang nghiêm, không khác cõi cực lạc của Phật A-di-đà, nên Phật nói : “Cũng như thế giới cực lạc phương Tây đủ công thức trang nghiêm không sai khác”.
Và lại trong cõi Tình Lưu Ly có hai vị Bồ-tát lớn : Nhựt Quang và Biến Chiến thường giúp đức Dược Sư trong lúc Bồ -tát hạnh phát mười hai lời nguyện mà được cảm thành :
1.Nguyện khi ta thành đạo Bồ-đề, thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, hào sáng khắp vô lượng thế giới, khiến các chúng  sanh cũng được như Ta.
2. Nguyện khi Ta thành Phật, trong ngoài sánh chói hơn ánh mặt trời, tự tại làm Phật, khiến các chung sanh ở chỗ tối tăm cũng đều nhờ ơn khai thị.
3. Nguyện khi Ta thành Phật, đầy đủ vô lượng phương tiện trí tuệ, làm cho chúng sanh đầy đủ môn thọ dụng nơi thân tâm.
4. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu các chúng sanh tu theo tà đạo đều xoay về chánh đạo, hàng Nhị thừa thì đều xu hướng về Đại thừa.

* Trang 185 *
device

5. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sanh theo giáo pháp của Ta mà tu hành thì đều được hoàn toàn, dầu có phạm giới mà nghe đến tên Ta cũng trở thành thanh tịnh giới khỏi sa vào ác đạo.
6. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sanh thân thể hèn yếu xấu xa, đui điếc câm ngọng, một phen nghe tên Ta, niệm tên Ta thì được khỏi bệnh, lại được tốt đẹp khôn ngoan.
7. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu chúng sanh không bà con quyến thuộc, nghèo thiếu ốm đau, không ai giúp đỡ, mà nghe được tên Ta thì tâm yên lành quyến thuộc giúp đỡ cho, đến chứng đạo Bồ-đề.
8. Nguyện khi Ta thành Phật, các nữ nhơn thường bị hèn hạ khinh dễ, nếu nghe tên Ta thì được bỏ thân nữ nhơn thành tướng trượng phu cho đến chứng quả.
9. Nguyện khi Ta thành Phật, thì các chúng sanh thoát vòng ma đạo ác kiến, về nơi chánh đạo, tu Bồ-tát mau chứng Bồ-đề.
10. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu chúng sanh bị pháp vua trừng trị, trói buộc, đánh đập, giam ngục tối, cắt xẻ v.v...mà nghe tên Ta thì đều thoát khỏi.

* Trang 186 *
device

11. Nguyện khi Ta thành Phật, những chúng sanh bị đói khát cầu ăn mà tạo nghiệp dữ, nếu nghe tên Ta, chuyên niệm thọ trì, thì Ta trước hết cấp cho món ăn được no đủ, sau nói pháp khiến tu hành hoàn toàn an vui.
12. Nguyện khi Ta thành Phật, những chúng sanh nghèo không áo mặc, muỗi mòng chích đốt, nóng lạnh, ngày đêm khổ sở, nếu nghe tên Ta chuyên niệm thọ trì, thì Ta theo tâm mong cầu ấy khiến được đầy đủ y phục hoa hương.
Đó là lược kê bổn nguyện của đức Dược Sư còn bao nhiêu công việc tu hành không thể nói hết, nên Phật nói : đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai trong khi tu Bồ-tát hạnh phát đại nguyện và công đức trang nghiêm của cõi Phật kia. Như Lai dẫu hơn một kiếp cũng không thể nói cùng được.
Vì nguyện lực như vậy, công đức tu hành như vậy, nên hễ chúng sanh ngu si không tin thiện ác nhơn quả tầm thường xen lẫn, không bố thí cho ai, nếu có thí chút ít thì tâm đau tiếc như dao cắt xẻ thân... nhưng đã từng nghe danh hiệu đức Dược Sư thì dầu ở trong đường khổ cũng được chuyển sanh cõi người mà tu hạnh bố thí, dầu bỏ thân mạng cũng không thương tiếc.
Hoặc các người phá giới luật, oai nghi, tâm

* Trang 187 *
device

kiêu mạn, bài bác Chánh pháp sẽ bị đọa trong ba đường dữ, nếu nghe tên Dược Sư tức thì bỏ các hạnh xấu ác mà tu theo Chánh pháp, cho đến chúng sanh muốn sanh cõi trời, sanh làm Chuyển luân Thánh vương để đem thập thiện dạy đời, muốn tiêu trừ bệnh tật, thọ mạng lâu dài, nếu nghe danh hiệu đức Dược Sư, chuyên tâm trì niệm kinh chú, hoặc tạo tượng Dược Sư, dâng cúng hoa hương tươi tốt, tịnh tâm trì tụng kinh chú, đốt bốn mươi chín ngọn đèn, hoặc chú vào trong vật uống ăn của người bệnh, cầu chú Dược Sư quán đảnh chơn ngôn 108 biến để cho họ dùng, mà nhất là trong bốn mươi chín ngày ấy phải nhất tâm thọ trì tám món giới trai, thân thường sạch sẽ, tâm thường vui vẻ, đối với các loài chúng sanh khởi tâm từ giúp đỡ, khởi tâm bi cứu vớt, khởi tâm bình đẳng bố thí cho các loài hửu tình, không làm tổn hại một chúng sanh và không khi nào giận hờn... được như vậy bề trong tự mình đã xoay đổi được tâm tàn ác độc hại, thì bao nhiêu tai chướng, những cảnh khốn khó đều theo tâm ấy mà chuyển thành cảnh giới toàn thiện, toàn mỹ, hằng ngày lại được các vị Thiên thần ủng hộ và nhờ oai thần nguyện lực của Phật Dược Sư mà cầu lành bệnh, cầu sống lâu đều thỏa nguyện. Vì rằng, đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã trải qua nhiều kiếp phát đại nguyện độ sanh,

* Trang 188 *
device

tu Bồ-tát hạnh, trong thời gian lâu xa ấy. Ngài dứt sạch những nghiệp chướng báo chướng và phiền não chướng làm một vị pháp vương, không bị sự gì làm nao núng, những nguyện độ sanh luôn luôn khắng khít, nên tùy ý sanh vào những cảnh khổ, tối tăm làm một vị lương y dùng các phương tiện cứu chúng sanh thoát vòng thân bệnh, nói pháp mầu để cứu chúng sanh ra ngoài vòng tâm bệnh... nên mặc dầu số chúng sanh cầu nguyện mà nguyện lực của Phật vẩn trùm khắp tất cả.
A. Phần lưu thông:
 
Khi Phật nói kinh nầy rồi cả thính chúng Bồ-tát, Tỳ-kheo đều vui mừng và vâng giữ.
Chú Dược Sư quán đảnh chơn ngôn:
Nam mô Bạt già phạt đế, bệ sát xả lũ rô-bệ lưu ly bát lạc bà-hát ra xà dã, đát tha yết đa dã, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà da đát diệt tha. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã-tam một yết đế, ta ha.
Nam mô Dược Sư hội thượng Phật, Bồ-tát.

* Trang 189 *
device

 
Trăng Rọi Rừng Thiền