LOGO VNBET

Trí Tịnh Toàn Tập - Tập 5 - Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Ban Chứng Minh

Ban Cố Vấn

Ban Biên Tập - Ban Thực Hiện

Tán Dương Công Đức

Lời Khải Bạch

Tiểu Sử HT. Thích Trí Tịnh

Phẩm Tự - Thứ Nhứt

Phẩm Phụng Bát - Thứ Hai

Phẩm Tu Tập Đúng - Thứ Ba

Phẩm Vãng Sanh - Thứ Tư

Phẩm Tán Thán Ba-La-Mật - Thứ Năm

Phẩm Tướng Lưỡi - Thứ Sáu

Phẩm Tam Giả - Thứ Bảy

Phẩm Khuyến Học - Thứ Tám

Phẩm Tập Tán - Thứ Chín

Phẩm Hành Tướng - Thứ Mười

Phẩm Ảo Học - Thứ Mười Một

Phẩm Cú Nghĩa - Thứ Mười Hai

Kinh Kim Cang - Thứ Mười Ba

Phẩm Đoạn Chư Kiến - Thứ Mười Bốn

Phẩm Phú-Lâu-Na - Thứ Mười Lăm

Phẩm Thừa Đại Thừa - Thứ Muời Sáu

Phẩm Trang Nghiêm - Thứ Mười Bảy

Phẩm Vấn Thừa - Thứ Mười Tám

Phẩm Quảng Thừa - Thứ Mười Chín

Phẩm Phát Thú - Thứ Hai Mươi

Phẩm Xuất Đáo - Thứ Hai Mươi Mốt

Phẩm Thắng Xuất Thứ - Thứ Hai Mươi Hai

Phẩm Đẳng Không - Thứ Hai Mươi Ba

Phẩm Hội Tông - Thứ Hai Mươi Bốn

Phẩm Thập Vô - Thứ Hai Mươi Lăm

Phẩm Vô Sanh - Thứ Hai Mươi Sáu

Phẩm Thiên Vương - Thứ Hai Mươi Bảy

Phẩm Ảo Nhơn Thính Pháp - Thứ Hai Mươi Tám

Phẩm Tán Hoa - Thứ Hai Mươi Chín

Phẩm Tam Thán - Thứ Ba Mươi

Phẩm Diệt Tránh - Thứ Ba Mươi Mốt

Phẩm Bửu Pháp Đại Minh - Thứ Ba Mươi Hai

Phẩm Thuật Thành - Thứ Ba Mươi Ba

Phẩm Khuyến Trì - Thứ Ba Mươi Bốn

Phẩm Khiển Trừ Ma Ngoại - Thứ Ba Mươi Lăm

Phẩm Tôn Đạo - Thứ Ba Mươi Sáu

Mục Lục

Trí Tịnh Toàn Tập - Tập 5 - Kinh Bát Nhã Ba La Mật