LOGO VNBET
DAISETZ TEITARO SUZUKI
                             (1870 - 1966)

* Trang 1 *
device TƯỞNG NIỆM DAISETZ TEITARO SUZUKI
In lần đầu, 2001.
Nxb An tiêm, Hoa Kỳ, tái bản 2002.
Nxb Văn hóa Sài Gòn tái bản lần 2, 2008.

* Trang 2 *
device

NHIỀU TÁC GIẢ
Người dịch: HẠNH VIÊNTƯỞNG NIỆM
DAISETZ TEITARO SUZUKI

(1870 - 1966) 
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA SÀI GÒN

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

MỤC LỤC
 
Tiểu luân  
Thoma Merton 9
D. T. Suzuki: Nhân cách và sự nghiệp 9
Charles A. Moore 21
Suzuki: Con người và Học giả  
Sir Herbert Read 35
Suzuki: Thiền và Nghệ thuật  
Shin ’Ichi Hisamatsu 51
Vấn đáp: về cái chết của một "Người-chết-vĩ-đại"  
Hiroshi Sakamoto 59
Một Người diễn giải Thiền độc đáo  
Masao Abe 87
Thiền và từ bi  
Richard Demartino 109
Về lần đầu tiên hội ngộ bác sĩ D. T. Suzuki  
Somei Tsuji 119
Người của thiền  
Zyoiti Suetuna 123
Trong trường Hoa nghiêm  
Paul J. Braisted 131
Người thầy và Người bạn  
Edward Conze 135
Tình riêng  
Erich Fromm 139
Những kỷ niệm với Bác sĩ D. T. Suzuki  
Akihisa Kondo 145
Cây cầu đá của Triệu Châu  
Sohaku Kobori 157
Tư duy bừng sáng  
 

* Trang 5 *
device

Shokin Furuta
173
Daisetz T. Suzuki
 
Alan Watts
185
Học giả ‘vô tâm’
 
Charle Morris
191
Đề Tặng
 
Wilhelm Gundert
195
Người gieo hạt giống
 
Shojun Bando
205
D. T. Suzuki ở La Salle
 
Hồi ký
 
Ryojin Soga
221
Tưởng nhớ Bác sĩ D.T. Suzuki
 
Daiei Kaneko
223
Hồi tưởng về D.T. Suzuki
 
Huston Smith
227
D.T. Suzuki: vài kỷ niệm
 
Heinrich Dumoulin S.J.
231
Những lần gặp Daisetz Suzuki
 
Zenkei Shibayama
237
Câu chuyện của hoa
 
Kõsho ỡtani
242
Tưởng nhớ D.T. Suzuki
 
Ryõichirõ Narahara
250
Suzuki, người thầy
 
Bernard Leach
256
Suzuki Daisetz
 
Karl Fredrik Almqvist
259
Tưởng niệm
 
Eva Van Hoboken
262
 
Nụ cười 

* Trang 6 *
device

John C. H. Wu                                                                         269
             Kỷ niệm của tôi
Jeannette Speiden Griggs                                                         279
               Hồi ký 1950 - 1961
Douglas V. Steere                                                                      285
               Lữ hành thư
Richard Gard                                                                            289
            Gởi Bác sĩ Daisetz Teitaro Suzuki
Margaret J. Rioch                                                                     291
          Những kỷ niệm về Bác sĩ Daisetz Suzuki
Jikai Fujiyoshi                                                                         295
           Daisetz Suzuki và Shin’ichi Hisamatsu
A. W. Sadler                                                                              302
           Nhớ về D.T. Suzuki
Lunsford p. Yandell                                                                  306
               Chết: Trăng trôi
      NIÊN BIỂU                                                                         317
      VĂN TỊCH CHÍ                                                                 328
     NHỮNG NGƯỜI CỘNG TÁC                                          346

* Trang 7 *
device

* Trang 8 *
device

 
Tưởng Niệm Daisetz Teitaro Suzuki