LOGO VNBET

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận

Mục Lục

Cùng Bạn Đọc

Lời Giới Thiệu

Tập 1 - Chương 01 - Trung Tâm Phật Giáo Luy Lâu

Tập 1 - Chương 02: Hai Thế Kỷ Đầu

Tập 1 - Chương 03: Khởi Nguyên Cũa Thiền Học Việt Nam

Tập 1 - Chương 04: Sách Thiề Uyển Tập Anh & Các Tài Liệu ĐPVN Đời Đường

Tập 1 - Chương 05: Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi

Tập 1 - Chương 06: Thiền Phái Vô Ngôn Thông

Tập 1 - Chương 07: Thiền Phái Thảo Đường

Tập 1 - Chương 08: Tổng quan về Phật giáo đời nhà Lý (1010-1225)

Tập 1 - Chương 09: Nền tảng của Phật Giáo đời Trần

Tập 1 - Chương 10: Trần Thái Tông (1218- 1277)

Tập 1 - Chương 11: Tuệ Trung Thượng Sĩ

Tập 1 - Chương 12: Trần Nhân Tông và Thiền Phái Trúc Lâm

Tập 1 - Chương 13: Thiền Sư Pháp Loa (1248-1330)

Tập 1 - Chương 14: Thiền Sư Huyền Quang (1254-1334)

Tập 1 - Chương 15: Những khuôn mặt Phật Tử khác trong đời Trần

Tập 1 - Chương 16: Tổng luận về Phật Giáo đời Trần

Tập 2 - Chương 17: Sinh hoạt của Tăng đồ và cư sĩ

Tập 2 - Chương 18: Đạo Phật trong đời Nho học độc tôn

Tập 2 - Chương 19: Sức Sáng Tạo Của Giới Phật Tử Đại Chúng

Tập 2 - Chương 20: Sự Phục Hưng Môn Phái Trúc Lâm

Tập 2 - Chương 21: Thiền Sư Hương Hải

Tập 2 - Chương 22: Thiền Phái Lâm Tế Và Phật Giáo Đàng Trong

Tập 2 - Chương 23: Thiền Phái Tào Động Tới Việt Nam

Tập 2 - Chương 24: Lý học và Phật Giáo

Tập 2 - Chương 25: Các Danh Tăng Đời Nguyễn

Tập 3 - Chương 26: Khái Quát Về Công Cuộc Chấn Hưng Phật Giáo 1930-1945

Tập 3- Chương 27: Thiền Sư Khánh Hòa Và Công Cuộc Vận Động Ở Nam Kỳ

Tập 3 - Chương 28: Hội An Nam Phật Học Trung Kỳ

Tập 3 - Chương 29: Công Cuộc Chấn Hưng Ở Bắc Kỳ

Tập 3 - Chương 30: Sau Cách Mạng Tháng Tám

Tập 3- Chương 31: Xây Dựng Lại Các Cơ Sở Hành Đạo

Tập 3 - Chương 32: Chùa Ấn Quang Và Chùa Xá Lợi Ở Nam Việt

Tập 3 - Chương 33: Chùa Linh Quang và Chùa Từ Đàm ở Trung Việt

Tập 3 - Chương 34: Chùa Quán Sứ ở Bắc Việt

Tập 3 - Chương 35: Con Đường Thống Nhất

Tập 3 - Chương 36 : Thế Đứng Của Phật Giáo Việt Nam

Tập 3 - Chương 37: Những Nguyên Do Của Cuộc Vận Động Chống Chế Độ NĐD

Tập 3 - Chương 38: Cuộc Vận Động Chống Chế Độ Ngô Đình Diệm

Tập 3 - Chương 39: Phật Tử Đòi Thực Thi Thông Báo Chung

Tập 3 - Chương 40: Chính Quyền Ngô Đình Diệm Sụp Đổ

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận